Objectes ornamentals de Valldoreix

Edicio

Edita: VEN (Valldoreix Espais Naturals)
Coordinació i Direcció: Alfons Romero i Félix Mestres
Maquetació: Alfons Romero i Viviana Yeker
Impressió: Copy Serveis (Sant Cugat)
3a edició: abril del 2015
©dels articles: els autors
Portada i contraportada: Alfons Romero. Entre els elements ornamentals reproduïts s’han seleccionat alguns dels que s’han considerat més representatius de Valldoreix.

Index

  • Plafons de rajoles figuratives a cases de Valldoreix
  • Rellotges de Sol. La gnomònica
  • D’on bufa el vent?, els penells
  • Pedra decorativa
  • Forja artesanal
  • Elements ceràmics

Agraïments

A Quim Castelló i Nuria Stenger, de la “EMD”, per l’aprovació del projecte i el seu recolzament.
A la Junta Directiva de VEN per la seva col·laboració.
A tots els que ens han ajudat, indicant-nos nous elements desconeguts per a nosaltres, i als que, amablement, ens han obert les portes de casa seva. Moltes Gràcies.
Amb el suport de l’EMD de Valldoreix.

Objectes Ornamentals de Valldoreix i el seu entorn

L’actual publicació, que hem titulat “Objectes Ornamentals de Valldoreix”, és la segona que duu a terme VEN. La primera va ser la titulada “Arbres de Valldoreix” (VEN, 2000).

Aquest projecte ha tingut una durada global d’uns cinc anys, durant els quals s’ha anat recopilant el material gràfic, s’ha estudiat i classificat i s’han redactat els textos. Es van editar dues edicions prèvies que contenien els primers capítols completats, mentre que la present 3ª edició és ja la definitiva. La que ara es presenta es composa dels tres capítols anteriorment editats, als que s’han incorporat noves aportacions, i tres de nous que completen els tipus principals d’objectes que considerem desenvolupen funcions ornamentals.

El projecte va ser presentat a l’EMD (Cultura), que aprovà una subvenció per a la seva impressió. Els ajuts rebuts ens ha permès la publicació del treball de forma fraccionada però completa. En els moments actuals, d’extrema cura en la despesa pública, ens veiem en l’obligació moral de puntualitzar que aquestes ajudes financeres han estat les adients per el tipus de projecte de que es tracta, i que els autors han col·laborat d’una forma totalment desinteressada. Aquestes limitacions pressupostàries fan, també, que la tirada assolible d’exemplars sigui reduïda.

Com el seu nom ja indica prou eloqüentment, el denominador comú que uneix les diferents temàtiques del treball, és el seu caire ornamental o decoratiu. De tota manera val a dir, que per les seves característiques, la major part comparteixen també una vessant funcional. Històricament, ha estat un fet innat a l’espècie humana el d’envoltar-se d’objectes bonics i atractius, fins i tot aquells que només tenen la finalitat de realitzar funcions pràctiques. Per tot això, ja es pot deduir que el criteri de selecció que hem seguit pot ser objectivable, i que no ens hem proposat ser excessivament puristes pel que fa l’antiguitat, valor o característiques estètiques dels objectes triats.

Passem a presentar, molt breument, els sis temes que conformen ja aquesta segona edició:

El primer capítol porta per títol: Plafons de rajoles figuratives a cases de Valldoreix. Probablement, respecte a aquesta doble vessant ornamental/funcional esmentada, en aquest capítol la faceta ornamental és la que te una càrrega més forta, ja que l’aspecte funcional original d’advocació i protecció de la llar, especialment en el cas dels plafons “de sants”, s’ha anat perdent en el decurs del temps. S’hi inclou una introducció històrica, una petita recerca dels artistes que van produir aquests tipus d’obra, i uns comentaris sobre les advocacions més corrents. També s’ha elaborat un catàleg, no exhaustiu, dels plafons localitzats a Valldoreix i a les seves rodalies més properes.

El segon capítol es titula: Rellotges de Sol: la Gnomòtica. Aquests instruments han passat de ser un objecte altament funcional, a desenvolupar una funció més decorativa i instructiva. Es parla del concepte de temps, de l’antiguitat i història de la gnomòtica, dels perfeccionaments tècnics dels rellotges de sol, dels materials emprats per a la seva construcció i de les sàvies “llegendes” que acostumen a incorporar. També inclou una mostra prou significativa dels que s’han trobat en cases de Valldoreix i del seu entorn.

El tercer capítol es titula D’on bufa el vent?, els penells. Com comentàvem amb el cas dels rellotges de sol, també en aquest cas la vessant decorativa ha agafat força a mesura que la seva funcionalitat a passat ja a un segon terme. No hi ha dubte, però, que aquests simpàtics colofons de les nostres teulades segueixen informant-nos, amb tota eficàcia, de la direcció del vent. Hem volgut fer aquí una introducció d’alguns penells famosos, si be el cos principal del treball dóna a conèixer una bona representació dels que es troben a Valldoreix.

El quart capítol sota el títol: Pedra decorativa, abraça aquelles obres realitzades tant en pedra natural, com artificial. Aquest darrer producte, a més d’ésser molt popular en els nostres jardins durant vàries dècades, va comptar amb diversos tallers que el fabricaven a la veïna Sant Cugat. De sempre, la pedra natural ha estat un dels materials predilectes dels artistes per crear obres d’art que, sovint, decoren els espais enjardinats, tant els públics, de grans dimensions, com els petits jardins privats. A la nostra vila trobem bons exemples de tots dos tipus de materials.

El cinquè capítol, que hem titulat: Forja artesanal, conté elements que són molt abundosos a Valldoreix. Per la seva aplicació, tant a tanques de jardí, portes, fanals, i altres tipus de guarniments, han estat necessaris en un model d’urbanisme basat en les cases unifamiliars o xalets. Desprès, la creativitat i el bon gust d’artesans i propietaris fan que aquests complements siguin només això, o puguin considerar-se veritables obres de gran valor artesanal.

Finalment, el sisè capítol ha estat emmarcat sota el títol: Elements ceràmics ornamentals. En la nostra geografia, la ceràmica ha constituït un dels materials fonamentals per a la construcció. Segons com sigui utilitzada, uns simples maons o teules poden ja transformar-se en elements de caràcter decoratiu, però a més, han existit nombrosos elements funcionals de tipus secundari, que es feien ja amb l’objectiu d’embellir les façanes o teulades de les cases. Entre ells, coronaments, gàrgoles, mènsules, espiralls i tants altres, també són localitzables a les cases valldoreixenques.

Esperem que el recull d’aquests objectes ornamentals tant propers us resulti interessant i ajudi a valorar-los com un patrimoni que explica uns aspectes de la nostra història, estils arquitectònics i artístics, i costums. En definitiva, un llegat que hem de respectar, i que ens ha de fer mirar-lo amb altres ulls a l’hora de eliminar-lo i substituir-lo per altres materials per “passat de moda”.

Crec que qui respecte el passat, és qui millor interpretarà el futur.

Cap. 1 - Plafons de rajoles figuratives a cases de Valldoreix

Descarregar:

Cap. 2 - Rellotjes de sol

Descarregar:

Cap. 3 - Penells

Descarregar:

Cap. 4- Pedra decorativa

Descarregar:

Cap. 5 - Forja artesanal

Descarregar:

Cap. 6 - Elements ceràmics ornamentals

Descarregar: